Empower USAID

Call for Applications: Solar Roofs Pilot Project

Posted on 15-05-2017 , by: admin , in , 0 Comments

Call for Applications: Solar Roofs Pilot Project
Shpallje për Aplikacione: Pilot-Projekti i Kulmeve Solare
Poziv za Aplikacije: Pilot-Projekat Solarnih Krovova

To promote the installation and use of solar panels in small businesses and residential houses, EMPOWER Private Sector and Jaha Solar are collaborating and co-financing the Solar Roofs Pilot Project initiative. Small businesses and residential houses interested in installing photovoltaic solar panels are highly encouraged to apply to participate in the project.
__________________________________________________

Për të promovuar instalimin dhe përdorimin e paneleve solare në biznese të vogla dhe shtëpitë rezidenciale, EMPOWER Sektori Privat dhe kompania Jaha Solar janë duke bashkëpunuar dhe duke bashkëfinancuar iniciativën e Pilot-Projektit për Panele Solare. Bizneset e vogla dhe shtëpitë
rezidenciale që kanë interesim për të instaluar panele solare fotovoltaike inkurajohen të aplikojnë për të marrë pjesë në projekt. https://goo.gl/82h0Pi
__________________________________________________

U cilju promovisanja instalacije i korišćenja solarnih panela u malim preduzećima i stambenim kućama, EMPOVER Privatni Sektor i kompanija Jaha Solar su uspostavili saradnju i kofinansiraće inicijativu Pilot Projekta za Solarne Panele. Mala preduzeća i stambene kuće, koje su zainteresovane za instalaciju solarnih foto-naponskih panela, su podstaknute da se prijave za učešće u projektu. https://goo.gl/s9MF39
__________________________________________________

http://empowerkosovo.org/grants/

Leave a comment